Obchodní podmínky

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej veškerého sortimentu, výrobků a služeb, kde je na straně prodávajícího ZDENĚK CHADIM (dále jen ,,prodávající“).

Tyto obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné, pokud není stanoveno jinak.

 

1. Předmět plnění

Předmětem plnění se rozumí prodej výrobků, jiných movitých věcí (dále jen ,,zboží“) a služeb ze strany prodávajícího, které je určeno v rozsahu stanoveném:

a) Oboustranně uzavřenou písemnou smlouvou, nebo
b) Písemným přijetím návrhu na uzavření smlouvy/objednávky kupujícího, nebo
c) Návrhem na uzavření smlouvy, pokud prodávající svých chováním dá vzhledem k okolnostem případu dostatečným způsobem najevo, že návrh přijímá.
d) Za právoplatně oboustranně uzavřenou smlouvu se považuje i telefonická, respektive emailová dohoda

Pro rozsah prodeje/dodávky zboží platí specifikace uvedená v nabídce prodávajícího.


2. Termín plnění

2.1 Termín plnění uvedený prodávajícím v kupní smlouvě nezahrnuje dobu dopravy zboží pro zákazníka. Při platbě na zálohu je zboží zařazeno do výroby až po připsání požadované zálohové platby v plné výši na účet prodávajícího. Je-li platba provedena později, může prodávající posunout termín plnění o počet pracovních dnů, o které byla platba zpožděna. V případě, že kupující neuhradí zálohovou platbu ani do pěti pracovních dnů po termínu plnění, může prodávající od smlouvy odstoupit. Prodávající je oprávněn odložit expedici zboží kupujícího až do doby úhrady všech pohledávek po lhůtě splatnosti. Pokud je kupující v prodlení se splněním povinnosti zboží odebrat je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% za každý den prodlení se splněním povinnosti zboží řádně a včas převzít.
2.2 Prodávající je oprávněn plnit v období určeném ve smlouvě kdykoliv a podle vlastní volby.
2.3 Dílčí dodávky jsou možné

Povinnost dodat v době plnění je ze strany prodávajícího splněna, pokud:

a) Plnil na místě stanoveném smlouvou, nebo není-li určeno,
b) Předal zboží dopravci pro přepravu kupujícímu, nebo
c) Zaslal písemně kupujícímu zprávu o připravenosti zboží k odběru nejméně 3 dny před uplynutím doby plnění a kupující zboží neodebral, a to ke dni uvedenému v oznámení o uskladnění zboží,
d) Kupující ani přes písemnou výzvu nezaslal prodávajícímu přepravní dispozice, a to ke dni uvedenému v oznámení a připravení zboží k odběru,
e) Podpisem dodacího listu, přičemž tímto podpisem kupující potvrzuje převzetí zboží
2.4 V případě, že nebude v kupní smlouvě uvedena výpovědní doba, lze tuto kupní smlouvu vypovědět, pouze v případě, že se jedná o opětující se plnění smluvních stran (rámcová kupní smlouva). Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení.

 

3. Místo a způsob dodání

3.1 Místem dodání je sídlo prodávajícího. Dodávka zboží, resp. Závazek prodávajícího zboží kupujícímu dodat/předat je splněna umožněním nakládat se zbožím kupujícímu v místě dodání, první pracovní den následující po termínu plnění. V kupní smlouvě uvede prodávající požadovaný způsob dopravy, který uvedl kupující v objednávce:

3.1.a VEŘEJNÝ PŘEPRAVCE do 24hod – zajišťuje prodávající na náklady kupujícího. V přepravních dokladech je prodávající povinen uvést adresu, kterou kupující uvedl v objednávce jako místo určení. Kupující odpovídá za správnost dodané adresy jako místa plnění dodání zboží. Termín doručení zboží na místo určení sdělí prodávající kupujícímu.
Kupující je v tomto termínu povinen zajistit převzetí a vyložení zásilky na místě určení. Na vyžádání sdělí prodávající kupujícímu informaci o přepravním čísle zásilky a kontaktu na přepravce. Při převzetí zásilky zkontroluje kupující za přítomnosti řidiče přepravce podle přepravního listu kompletnost a stav zásilky. Pokud zjistí jakoukoliv závadu nebo poškození zásilky, je kupující povinen za přítomnosti řidiče přepravce provést reklamační zápis do přepravního listu a současně informovat prodávajícího a dohodnout s ním další postup.
Potvrzení reklamačního zápisu řidičem přepravce na přepravním listu je podmínkou pro uplatnění reklamace zásilky z hlediska počtu dodaných balení (kusů) nebo poškození při přepravě. Pokud kupující nezajistí převzetí a vyložení zásilky na sjednaném místě určení v dohodnutém termínu doručení, je prodávající oprávněn přeúčtovat mu všechny náklady související s opakovaným doručením zásilky.

3.1.b VLASTNÍ ODVOZ – ze sídla prodávajícího v Batelově si zajišťuje kupující na vlastní náklady, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží v místě dodání. Pokud kupující neodebere zboží dle kupní smlouvy připravené v místě dodání do pěti pracovních dnů po termínu plnění a toto prodlení nevzniklo chybným jednáním na straně prodávajícího, může prodávající za další dny účtovat kupujícímu náklady na skladování. Ceny za skladování a manipulaci jsou uvedeny v platném ceníku služeb prodávajícího.

3.1.c ZÁVOZ CHADIM – doprava je zajištěna prodávajícím v rámci vytížení dopravy, platí pouze při vytížení vozidel u závozových tras a dnů návaznosti na dodací termíny. V tomto případě bude termín dodání oznámen kupujícímu prodávajícím.

3.2 Kupující je povinen při převzetí zboží si toto zboží řádně zkontrolovat, provést vizuální kontrolu stavu v jakém se zboží při jeho převzetí nachází, jakož i zda je dodáno v požadovaném množství. Má-li zboží zřejmé vady, které kupující zjistí pouhou vizuální kontrolou, je kupující povinen to ihned oznámit po jejich zjištění písemně prodávajícímu. Na pozdější zjištění nebude brát prodávající zřetel a reklamace nebude uznána.

3.3 Pokud je kupující v prodlení se splněním povinnosti zboží odebrat je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% za každý den prodlení se splněním povinnosti

 

4. Platební podmínky

Ceny zboží jsou uvedeny v ceníku a ceníky jsou platné na dobu v nich uvedenou nebo do vydání nového ceníku.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny za zboží i v průběhu kalendářního roku z důvodu:

V závislosti na předmětu plnění požaduje prodávající:

a) Úplné placení předem u zakázkových výrob nebo
b) Částečné placení předem u zakázkových výrob
c) Placení na daňový doklad/fakturu
d) Placení v hotovosti do pokladny družstva u nových zákazníků a zboží do hodnoty 5.000,-
e) Při atypických zakázkách (zakázky podle požadavky zákazníka/kupujícího) vyžaduje prodávající platbu kupní ceny předem formou zálohové faktury, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Úhrada zálohové faktury musí být prokazatelná před zahájením výroby.

Pokud není ujednáno jinak, je splatnost faktur prodávajícího stanovena na čtrnáct (14) dní ode dne vystavení faktury.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury je ujednána ve výši 0,05/ z celkové hodnoty dodávky zboží/kupní ceny včetně DPH za každý kalendářní den prodlení.

5. Skladné, odstupné pro zrušení závazku

Prodávající je oprávněn v případech, kdy si kupující zboží řádně a včas neodebere účtovat kupujícímu skladné ve výši 0,05% kupní ceny za každý byť jen započatý den. Nevzniknou-li prodávajícímu prokazatelně vyšší náklady na skladování, může skladné činit až 10% z kupní ceny za celou dobu skladování zboží.

Totéž platí v případě, že k prodlení se splněním došlo na základě písemné žádosti kupujícího.

V případě, že se kupující rozhodne svůj závazek zrušit, může tak učinit. V tomto případě má prodávající právo na zaplacení smluvní pokuty jako paušalizované náhrady škody v následující výši:

V případě, že je zboží již vyrobeno činí výše smluvní pokuty 100% z kupní ceny včetně DPH.

Prodávající vyúčtuje smluvní pokutu kupujícímu podle výše uvedeného článku. Smluvní pokuta je splatná v termínu uvedeném na jejím vyúčtování, pokud nebude doba splatnosti na vyúčtování uvedena, činí doba splatnosti smluvní pokuty patnáct (15) dní ode dne jejího obdržení. Vyúčtování smluvní pokuty bude provedeno buď písemně na adresu kupujícího, nebo prostřednictvím e-mailu na kontaktní osobu kupujícího. V pochybnostech se má za to, že kontaktní osobou je osoba, která objednávala zboží u prodávajícího.

 

6. Záruka za jakost a uplatnění práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke stanovenému účelu. Na zboží uvedené v platném ceníku poskytuje prodávající standardní záruční dobu 24 měsíců ode dne dodání. Prodlouženou záruku lze sjednat za úplatu pouze při dodržení specifických podmínek při dodržení servisních a revizních činností kupujícího, které stanoví prodávající a budou specifikovány v kupní smlouvě. Záruka se vztahuje na funkční
vady a vady vzniklé při výrobě.

Montáž, příp. instalace zboží musí být provedena na základě montážního návodu, který je uveden na www.stránkách prodávajícího nebo v katalogu prodávajícího, příp. může být dodán spolu se zbožím nebo může být zaslán prodávajícím na žádost kupujícího. Instalace/montáž musí být prováděna výhradně odbornou montážní firmou s oprávněním dle Živnostenského zákona a dalších souvisejících předpisů, příp. jinou osobou přesně podle montážního návodu.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho používáním a vady vzniklé nesprávnou montáží, příp. chybou v projektové dokumentaci, manipulací, obsluhou, nevhodným skladováním nebo přepravou, nevhodným elektrickým jištěním, nedodržením předepsaného napětí, neodborným nebo nepřiměřeným zásahem, úpravou nebo demontáží, opravou s použitím nevhodných dílů, nevhodným použitím, nedodržením provozních podmínek živelnou katastrofou, násilným poškozením, zanedbáním údržby, přehnaným a neúměrným namáháním, nevhodným pracovním prostředím, zásahem do zboží neoprávněnou osobou.

Reklamaci nebo uplatnění práv z vadného plnění na zboží v záruční době uplatní kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu písemně nebo e-mailem. V reklamaci kupující uvede popis závady, výrobní číslo reklamovaného výrobku (případně číslo dodacího listu nebo faktury) a místo instalace reklamovaného výrobku. Na základě této písemné reklamace a dle povahy závady dohodne prodávající bez zbytečného odkladu s kupujícím způsob a termín řešení
reklamace, zda jí bude nutno řešit na místě instalace nebo v závodě prodávajícího. Do této doby nesmí být reklamovaný výrobek demontován.

Pro uznání reklamace je kupující povinen předložit předávací protokol nebo dodací list. Vypracování servisního protokolu a rozhodnutí a oprávněnosti reklamace provede servisní technik prodávajícího maximálně do patnácti pracovních dnů. V případech nutnosti posouzení vady třetí stranou nejpozději do třiceti dnů. Náklady kupujícího s uplatněním reklamace nese kupující. V případě uznání reklamace prodávajícím nese přímé náklady reklamačního řízení prodávající. Přímými náklady se rozumí náklady na materiál a práce spojené s opravou vadného zboží. V případě, že uplatnění práv z odpovědnosti za vady není oprávněné, účtuje prodávající kupujícímu všechny náklady, které mu v souvislosti s odstraněním závady vznikly. Výběr zboží pro určitý účel provádí a odpovědnost za zvolený výběr a použití nese v plné míře kupující.

Pokud bude reklamace oprávněná, rozhodně prodávající po dohodě s kupujícím o tom, zda poskytne kupujícímu náhradní zboží za zboží vadné nebo dodá chybějící zboží nebo zda odstraní vady opravou či poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout po dohodě přiměřený čas k odstranění vad zboží, pokud nebude ujednáno jinak, činí lhůta pro odstranění vady třicet dní ode dne převzetí zboží nebo ode dne uznání reklamace.

7. Všeobecná ujednání

Jakékoliv odchylky od těchto podmínek jsou platné pouze tehdy, jsou-li písemně potvrzeny oběma smluvními stranami, například konkrétní kupní smlouvou. Odchylky ujednané ve smlouvě mají přednost před těmito podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy (potvrzením objednávky) pozbývají právní účinnosti jakákoliv předchozí ujednání vztahující se k jejímu obsahu. Dodatky a změny smlouvy jsou platné jen v písemné formě, potvrzené oběma stranami.
Případné nákupní podmínky kupujícího, lišící se od těchto podmínek, nejsou pro prodávajícího závazné ani v případě, že je prodávající výslovně odmítne.

 

8. Vyšší moc

V případě vyšší moci (požár, epidemie, živelné pohromy, války, stávky, akty státních orgánů nebo jiné události, kterým prodávající nebo dodavatel prodávajícího nemůže zabránit) je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy jednostranně odstoupit, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Jakákoliv dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatně. Prodávající je povinen informovat kupujícího o vzniku takové události písemně, příp. telefonicky.

9. Závěrečné ustanovení

Záležitosti, které nejsou výslovně upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Případné změny těchto obchodních podmínek je oprávněn provést prodávající jednostranně s tím, že rozhodující je znění těchto obchodních podmínek platné ke dni uzavření příslušné kupní smlouvy.

V Batelově dne 01.01.2023

Zdeněk Chadim

Jednatel firmy

 +420 774 412 618

 objednavky@chadim.cz

 náměstí Míru 137/24a, 588  51 Batelov

 

webmaster CORA 2021 - 2024, www.cora.cz

Kliknutím na tlačítko "POVOLIT VŠE" souhlasíte s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Cílenou reklamu si můžete podrobněji nastavit tlačítkem "NASTAVENÍ", nebo kdykoli vypnout v sekci Zpracování osobních údajů...