Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Zdeněk Chadim.

 

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti:

Zdeněk Chadim

se sídlem nám. Míru 137/24a, 588 51 Batelov

IČ: 12157422, DIČ: CZ6903041486

vedené u Okresního úřadu Jihlava č.j. 2001/2107/OŽÚ e.č. 370700-2050-02

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaném na internetové adrese www.eshop.chadim.cz (dále jen „e-shop“)

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2.      Prodávající je Zdeněk Chadim, se sídlem náměstí Míru 137/24a,  588 51 Batelov, IČ: 12157422,  zapsán u Okresního úřadu Jihlava – č.j. 2001/2107/OŽÚ e.č. 370700-2050-02 jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „Prodávající“).

1.3.      Kupující je při uzavírání Smlouvy v postavení spotřebitele nebo podnikatele. V závislosti na tomto postavení mohou tyto VOP přiznávat Kupujícímu různá práva a povinnosti, a to tím, že používají ve svých ustanoveních pojmů „Kupující – spotřebitel“ a „Kupující – podnikatel“, jak jsou tyto pojmy definované níže v těchto VOP.

1.4.      Kupující je při uzavírání Smlouvy v postavení spotřebitele tehdy, pokud uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (Kupující v postavení spotřebitele je dále označován také jako „Kupující - spotřebitel“).

1.5.      Kupující je při uzavírání Smlouvy v postavení podnikatele tehdy, pokud je podnikatelem ve smyslu platných právních předpisů a uzavírá Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností (Kupující v postavení podnikatele je dále označován také jako „Kupující - podnikatel“). Pokud Kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, považuje se pro účely těchto VOP vždy za Kupujícího – podnikatele.

1.6.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.7.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.8.      Prodávající je oprávněn změnit a doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním VOP, které jsou platné a účinné v okamžiku, kdy Prodávajícímu odeslal (potvrdil) svoji objednávku.

 

2.      UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.       Na základě registrace Kupujícího  - podnikatele provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2.      Kupující – spotřebitel nemá možnost zakládat uživatelský účet.  Provádí objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.3.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru, není určující pro barvu, tvar, velikost ani vzhled zboží. 

3.2.      Kupující podává Prodávajícímu návrh na uzavření Smlouvy tím, že vloží zboží z nabídky E ‑ shopu do elektronického nákupního košíku, a následně vyplní a Prodávajícímu odešle (potvrdí) E - shopem vygenerovaný návrh objednávkového formuláře, který bude obsahovat informace o:

3.2.1.   - objednávaném zboží,

3.2.2.   -  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.2.3.   - o nákladech spojených s dodáním zboží

3.3.      Kupující též vyplní své identifikační údaje, emailovou adresu, na kterou mu má být zasláno potvrzení objednávky a své telefonní číslo. Kupujícím vyplněný a potvrzený objednávkový formulář je dále označován jako „Objednávka“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4.      Kupující je povinen vyplnit v posledním kroku objednávky, že se seznámil se s těmito VOP a je povinen udělit souhlas se zněním těchto VOP.

3.5.      Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající doručí kupujícímu na jeho e-mailovou adresu potvrzení přijetí objednávky.

3.6.      Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout a může ji zrušit nebo její část.

 

4.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Ceny zboží jsou na E - shopu uváděny bez DPH i včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, vyjma nákladů na dodání zboží a náklady spojené se zvoleným způsobem úhrady kupní ceny. Tyto náklady se liší podle zvoleného způsobu dopravy, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny. Uvedené ceny platí pouze pro nákup přes E – shop.

4.2.      Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce. Kupující má možnost volby z těchto variant:

4.2.1.   Dobírkou při dodání zboží

4.2.1.1.            Kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží. Úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží. Dobírka je zpoplatněna částkou 29 Kč.

4.2.2.   Bankovním převodem předem

4.2.2.1.            Při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet společnosti Zděněk Chadim.  Číslo účtu sdělí prodávající kupujícímu e-mailem po odeslání objednávky kupujícím. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet  prodávajícího.4.2.3.   V hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru

4.2.3.1.            V hotovosti nebo platební kartou lze platit při osobním odběru v sídle společnosti Zdeněk Chadim, nám. Míru 137/24a, 588 51 Batelov.

4.2.3.2.            V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3.      Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží ze strany kupujícího.

4.4.      Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

4.5.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5.        DODACÍ PODMÍNKY

5.1.      Zboží je možné vyzvednout osobně na provozovně Prodávajícího, a to na adrese Na Mýtě 621/4, 588 51 Batelov.  Kupující je povinen předložit prodávajícímu potvrzení přijetí objednávky, které obdržel od prodávajícího e-mailem.

5.2.      Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Zásilkovna a DPD CZ s.r.o. (dříve Geis Parcel CZ s.r.o.) Dodávka se provádí v rámci České republiky.

 

5.3.      Zboží objednané Kupujícím – podnikatelem převážně dodává Prodávající prostřednictvím vlastní podnikatelské činnosti v silniční motorové dopravě.

5.4.      Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

5.5.      Kupující je povinen zajistit, aby v místě dodání a v den dodání byla přítomna osoba oprávněná za Kupujícího zboží převzít, a to neprodleně po příjezdu dopravního prostředku. Jinak Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu, která mu tím bude způsobena, zejména za náklady na čekání dopravce, ušlý zisk, škodu a sankce uplatněné po Prodávajícím třetími osobami za zpoždění dalších dodávek realizovaných v rámci jedné přepravy.

5.6.      Kupující je povinen při osobním převzetí zboží řádně zboží prohlédnout a zkontrolovat, zda zboží odpovídá z hlediska kvality, jakosti a množství Smlouvě a zda nemá vady.

5.7.      Kupující, který zvolili dodání přepravní službou, má povinnost před převzetím zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice).

5.8.      Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce (sepsat škodní protokol).
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je též nutno neprodleně oznámit prodávajícímu e-mailem na adresu chadim-batelov@seznam.cz.

5.9.      Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

6.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího chadim-batelov@seznam.cz.

6.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

6.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6.       V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

       7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

       7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

       7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

       7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

       7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.       Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      U Smluv uzavřených s Kupujícím – podnikatelem Prodávající odpovídá pouze za vady, které má zboží v okamžiku převzetí Kupujícím, neposkytne-li pro konkrétní zboží Prodávající záruku výslovně ve Smlouvě, či nabídce zboží zveřejněné na E-shopu.

7.6.      Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.7.       Kupující je povinen uplatňovat vady zboží (tj. reklamovat) vždy písemně na adresu sídla Prodávajícího. Za písemnou formu se pro tento účel považuje i zaslání oznámení na e-mail Prodávajícího chadim-batelov@seznam.cz s tím, že doručení je v takovém případě Kupující povinen prokázat alespoň elektronickým potvrzením o doručení e-mailové zprávy Prodávajícímu.

7.8.      Kupující – podnikatel je povinen vady zboží oznámit Prodávajícímu v následujících lhůtách:

7.8.1.      Množstevní vady je Kupující povinen uvést nejpozději při převzetí zboží

7.8.2.      Zjevné vady Kupující uvede při převzetí zboží. Pokud zjevné vady nemohly být zjištěny s vynaložením veškeré péče při převzetí zboží, oznámí je Kupující Prodávajícímu písemně, a to bezodkladně poté co je zjistí, vždy však nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží.

7.8.3.      Skryté vady zboží Kupující oznámí Prodávajícímu bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců od přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího

 

7.9.      Po uplynutí lhůt uvedených k oznámení vad zboží, nebude právo Kupujícího – podnikatele z vad zboží přiznáno.

7.8.      V oznámení vad je Kupující povinen uvést identifikaci dodávky, ze které zboží pochází (číslo Smlouvy, popř. dodacího listu, počet vadných kusů a popis vady. Kupující je povinen prokázat, že dodávka reklamovaného zboží pochází od Prodávajícího.

 

8.      DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

 

10.  DORUČOVÁNÍ

10.1.    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

11.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Zdeněk Chadim, nám. Míru 137/24a, Batelov 588 51, adresa elektronické pošty: chadim-batelov@seznam.cz, tel: +420 774 412 618 

V Batelově  dne 29.9.2021

 +420 774 412 618

 objednavky@chadim.cz

 náměstí Míru 137/24a, 588  51 Batelov

 

webmaster CORA 2021 - 2024, www.cora.cz

Kliknutím na tlačítko "POVOLIT VŠE" souhlasíte s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Cílenou reklamu si můžete podrobněji nastavit tlačítkem "NASTAVENÍ", nebo kdykoli vypnout v sekci Zpracování osobních údajů...